Hvis du vil klage

NB! Ankenævnet ophører pr. 31. oktober 2020. Verserende klager/sager færdigbehandles i nævnet/sekretariatet. Nye klager, der indgives fra og med den 1. november 2020, skal indgives til Nævnenes Hus.

Hvordan klager man og andre praktiske spørgsmål
Inden du klager til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, skal du have klaget til selskabet, og du skal have fået afvist dit krav helt eller delvist af selskabet. Det kan være en god ide at gemme en evt. e-mail eller brev hvor selskabet helt eller delvist afviser at behandle din klage.

Gebyr
Når klagen er modtaget i sekretariatet (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), opkræves et gebyr på 200 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til nævnsbehandling.

Klageformular
Hvis du vil oprette en klagesag, skal du kontakte Sekretariatet for Ankenævnet for Finansieringsselskaber på følgende adresse:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller på SPA@kfst.dk

Sekretariatet vil efter modtagelse af din henvendelse sende dig en klageformular til udfyldelse og en klagevejledning.

Hvem kan klage?
Kun forbrugere kan klage.

Sprog 
Der kan indgives klage på dansk

Klageinstanser i andre lande

Hvis du ønsker at finde klageinstanser i andre EU-lande, kan du finde en komplet oversigt på EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, her: http://ec.europa.eu/odr

In english:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber (The Appeals Board for Investment Companies) is registered as an Alternative Dispute Resolution Body by the EU Commission. If you are a resident in another EU country, you can in cooperation with the trader submit your complaint to us in your own language via the Online Dispute Resolution platform here: http://ec.europa.eu/odr

Privatlivspolitik

 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Ankenævnet for Finansieringsselskaber indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Information om behandling af dine oplysninger

Ankenævnet for Finansieringsselskaber er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail-adresse eller et CPR-nummer.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Ankenævnet for Finansieringsselskaber kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af Ankenævnet for Finansieringsselskabers opgaver.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger

Vores grundlag for at behandle dine oplysninger er primært på baggrund af vores opgaver som følger af lov eller som offentlig myndighedsudøvelse. Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e. Vores nyhedsbreve bliver sendt på baggrund af samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a. Vores grundlag for at behandle følsomme oplysninger er primært efter artikel 9, stk. 2, litra f eller j.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmeside.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Medarbejderne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Det er fx ofte tilfældet ved klager over virksomheder i forbindelse med partshøring. Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at andre myndigheder kan varetage deres opgaver.

Hvilke rettigheder har du?
Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22. Ankenævnet for Finansieringsselskaber skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber udarbejder generelle analyser indenfor vores arbejdsområder. Hvis vi modtager personoplysninger i materiale, der udelukkende er til statistisk eller videnskabeligt brug, er der begrænsninger i bl.a. retten til indsigt og retten til berigtigelse. Det følger af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5.

Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.

Klagemuligheder
Du kan klage til Datatilsynet over Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådgiver
Erhvervsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver, som også er databeskyttelsesrådgiver for Ankenævnet for Finansieringsselskaber. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail-adressen dpo@em.dk eller på telefonnummer 33 92 33 50. Du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse em@em.dk, som videresender det til dpo@em.dk.

Vores kontaktoplysninger og om denne politik
Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby
Mail: kfst@kfst.dk
Telefonnummer: 4171 5000

CVR: 36285176

 

Ankenævnet for Finansieringsselskabers privatlivspolitik er senest opdateret 24. maj 2018